Image 01

Õppekava

I. Üldosa

Liina Lille Klaveristuudio eesmärgiks on

 1. instrumendiõppe ja muusikalise hariduse andmine,
 2. õpilase muusikalise ning mängutehnilise potentsiaali avamine,
 3. õnnestunud muusikalise esituse kaudu sisemise motivatsiooni kasvatamine ning isiksuse arendamine,
 4. aktiivse musitseerimise toomine õpilase ja tema pere igapäevaellu,
 5. professionaalsele muusikaharidusele ettevalmistuse andmine,
 6. lääne klassikalise muusikatraditsiooni säilitamine ja edasikandmine

II. Õppetöö ülesehitus

Õppeprotsessi astmed:

 1. Algaste: 1.–4. õppeaasta
 2. Keskaste: 5.–9. õppeaasta
 3. Vanem aste: 10.–12. õppeaasta
 4. Harrastajate rühm

Astmete määramisel on arvestatud põhikooli ja gümnaasiumi õppeaastatega. Hiljem alustanud õpilasel on võimalik astmeid kiiremini läbida.

III. Õppetöö korraldus

 1. Õppetöö toimub 1. septembrist – 31. augustini. Õppevaheajad ühilduvad põhikooli ja gümnaasiumi vaheaegadega.
 2. Õppetöö peamiseks vormiks on individuaaltund, mis kestab 45. minutit. Tunnid toimuvad 2 korda nädalas, harrastajate rühmas soovi korral 1 kord nädalas.
 3. Vastuvõtt algastmesse toimub muusikalise vestluse alusel, mille käigus õpetaja selgitab välja lapse motivatsiooni, muusikalise, vaimse ning motoorse võimekuse tegeleda muusikaõpingutega. Samuti toimub vestlus lapsevanemaga, mille käigus selgitatakse lapsevanemale muusikaõpingutega kaasneva koduse toetuse olemust, kindlustamaks edukaks pilliõppeks vajaminev koduse harjutamise tava.
 4. Eksamid ja hindamine:
 • Õpilane esineb vähemalt kahel kontserdil aastas.
 • Õppeaja vältel on võimalik sooritada kolm eksamit: algastme , keskastme ja vanema astme eksami.
 • Algastme eksam toimub vähemalt 3- liikmelise eksamikomisjoni ees. Komisjon annab sõnalise hinnangu õpilase arengu kohta. Eksami sooritamise järel saab õpilane tunnistuse.
 • Eksamikomisjoni moodustab kooli pidaja. Eksamikomisjoni kuuluvad: kooli pidaja ning kaks klaveriõpetajat sama taseme muusikaõppeasutustest.
 • Keskastme ning vanema astme lõpus võib sooritada eksami vähemalt 4- liikmelise komisjoni ees. Hinnatakse 5-palli süsteemis.
 • Eksamikomisjoni moodustab kooli pidaja. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad: kooli pidaja, kolm klaveriõpetajat sama taseme muusikaõppeasutustest ning üks õpetaja kõrgema taseme muusikaõppeasutusest.
 • Lõputunnistus annab õiguse jätkata õpinguid teistes kõrgema astme muusikaõppeasutustes.

IV. Ainekava

Õppekava aluseks on üleriigiline raamõppekava.

1. Algaste. 1.– 4. õppeaasta

 • Klaverimängu algõpetus. Instrumendi tutvustamine, noodiõpetuseks ettevalmistamine ehk nn. noodieelne periood, mil arendatakse õpilase muusikalisi eeldusi – muusikalist kuulmist ja rütmitunnet ning luuakse alus mängutehnikale.
 • Laulmine, laulude kuulmise järgi mängimine ning transponeerimine, saate improviseerimine, vaba improvisatsioon kõlakujutluse arendamise eesmärgil, palade õppimine kuulmise järgi, ansamblimäng.
 • Põhimänguvõtted, nende õige sooritamine, harjutused instrumendispetsiifilise koordinatsiooni arendamiseks, mänguliigutuste õpetamine tavaliigutuste ja mängu kaudu nn. propriotseptsioonmeetodil.
 • Orff-pedagoogika elementidel põhinev rütmitunde arendamine ja rütmivältuste õpetamine (kõnerütm, kehapill).
 • Noodiõpetus, noodilugemisoskuse alused. Individuaalne õppeplaan – noodiõpetuse süsteem valitakse vastavalt algaja õpilase vanusele ja võimetele.
 • Erinevaid ajastuid ja muusikastiile hõlmav repertuaar, tutvumine klaverimuusika vormidega. Repertuaarivalikul lähtutakse õpilase võimetest ja üleriigilisest raamõppekavast.
 • Heliredelite õpetus repertuaariga seostatult.
 • Esinemiseks psüühiline ettevalmistamine ning esinemispraktika, kontserdid lapsevanematele ja teistele õpilastele. Esinetakse viimistletud paladega, et viia ebaõnnestumised miinimumini ning saada positiivseid esinemiskogemusi, mille kaudu saavutada esinemiseks vajalik eneseusaldus.

2. Keskaste. 5.-9. õppeaasta

 • Jätkatakse süvendatult tööd eri muusikastiilide ja vormidega. See toimub järjest süveneva raskusastmega teoste omandamise kaudu.
 • Kõlakultuuri ja ökonoomse mängutehnika arendamine propriotseptsioonmeetodil.
 • Heliredelite süstemaatiline mängimine, nõuete raskusastme süvenemine, kiiruse arendamine.
 • Iseseisva ja mõtestatud harjutamisoskuse kujundamine.
 • Noodilugemise ning iseseisva töö osatähtsuse suurenemine.
 • Ansamblimäng nii teise pianisti kui võimalusel ka teise instrumentalistiga.
 • Esinemiseelne psüühiline ettevalmistus, esinemispraktika, esinemisjärgne analüüs.
 • Repertuaarivaliku aluseks on riiklik raamõppekava. Mängitavad teosed valib erialaõpetaja. Eesmärgiks muusikapärandi põhjalik ja mitmekülgne tutvustamine. Arvestatakse ka õpilase maitse-eelistusi, võimeid ja mängutehnilist taset. Palad valitakse järk-järgult süveneva raskusastmega loogilises järjekorras, seostades neid õpitud heliredelite ja mänguvõtetega.
 • Keskastme klaveri eriala lõpueksamil tuleb esitada polüfoonia, klassikaline suurvorm (ulatuslikum sonatiin, sonaadi 1. osa, variatsioonitsükkel, rondo), etüüd, kaks pala (üks neist Eesti heliloojalt).
 • Lõpueksami komisjoni kuulub vähemalt 5 liiget – erialaõpetaja, kolm klaveri eriala õpetajat mõnest teisest lastemuusikakoolist ning klaveriõpetaja mõnest kõrgema astme muusikakoolist.
 • Keskastme lõputunnistus võimaldab minna edasi õppima kõrgema taseme muusikaõppeasutusse.
 • Keskastme lõpueksamit saab sooritada kuni üldharidusliku kooli põhikooli lõpuni. Kui õpilane pole selleks ajaks eksamit sooritanud, on tal võimalus jätkata õpinguid harrastajate rühmas. Lõputunnistust sellisel juhul välja ei anta.

3. Vanem aste. 10.-12. õppeaasta

 • Tutvumine lääne klaverimuusika tipprepertuaariga
 • Esituse kunstilise taseme täiustamine. Tutvumine interpretatsioonikunsti saavutustega.
 • Mängutehnika täiustamine propriotseptsioonmeetodil. Rõhk virtuoostehnika arendamisel.
 • Tutvumine erialase kirjandusega.
 • Vanema astme lõpueksamil tuleb esitada polüfoonia, klassikaline suurvorm, romantiline teos, etüüd ning nüüdisaegne või Eesti autori teos.
 • Lõpueksami komisjoni kuulub vähemalt 5 liiget: erialaõpetaja, kolm klaveriõpetajat sama taseme muusikaõppeasutusest ning üks õppejõud kõrgemast muusikaõppeasutusest.
 • Vanema astme lõputunnistus võimaldab edasi õppida muusikakõrgkoolis.

4. Harrastajate rühm

 • Harrastajate rühma kuuluvad õpilased, kes ei sea õppeprotsessis kaugemaleulatuvaid eesmärke. Pillimängul on täiesti harrastuslik iseloom ning sobib õpilasele igas vanuses. Selles rühmas võivad õppida ka täiskasvanud, kellele muusikategemine on harrastuseks. Õppimise tempo määravad õpilase huvi ja võimed. Tundide arv ning kestus sõltub täielikult õpilase soovist, vabast ajast ja vajadustest.
 • Harrastajate õppeaeg ei ole piiratud, kuid õpingute lõppedes ei saa harrastajate rühma õpilane lõputunnistust.

5. Solfedžo ja muusikalugu

Solfedžot ja muusikalugu õpetatakse:

 1. erialatunnis, seostatuna õpitava repertuaariga;
 2. täiendavalt ja süvendatult rühmatundides.

Comments are closed.