Image 01

Õpetus

Klaver

Klaver

Pillimängu õppimine on parim, mida saate võimaldada endale või oma lapsele. See arendab tundemaailma ja intellekti, püsivust ning keskendumisoskust. Klassikalise muusikaga tegelemine on püsiväärtus, mis tänapäeva kõikuvate väärtuste maailmas pakub inimesele vaimset tuge ja arengut.

Klaveritundides tegeletakse muusikaliste võimete ning klaverimängutehnika arendamisega. Seostatult mängitava repertuaariga antakse muusikaajaloolisi ning teoreetilisi teadmisi, samuti arendatakse muusikalist kirjaoskust.

Musitseerimine rikastab mitte ainult iga inimese enda, vaid ka teda ümbritsevate inimeste elu. Selleks, et jagada musitseerimisrõõmu ning tunda end ühtse perena, toimuvad kaks korda aastas klassikontserdid.

Igal õppuril on võimalik valida endale sobiv õppevorm ja -tempo. Enamasti kujuneb see loomulikult töö käigus. Kuna õpetamisel arvestatakse riikliku raamõppekavaga, siis on õppuritel võimalik saada tunnistus vastavate tasemete läbimisel, mis võimaldab jätkata õpinguid kõrgemates muusikaõppeasutustes.

Erilist tähelepanu pööratakse algõpetusele, kuna sellega pannakse alus kõigile mängija oskustele. Selleks, et kujuneks sisemisele kuuldekujutlusele toetuv musitseerimisoskus ning areneksid õiged mänguvõtted, toimub esimesel õppeaastal pillimäng peamiselt kuulmise järgi. Õpetus toimub algajatele sobivas järjekorras: tegemiselt teadmisele.

Mängutehnika õpetamisel kasutatakse unikaalset propriotseptsioonimeetodit, milles keskendutakse funktsionaalsete asendite ja liigutuste sooritamisele. Õige ja mugav liigutus toob kaasa parima kõlapildi. Muusikale vastavate keeruliste liigutuse õpetamiseks kasutatakse esmalt vastavaid füüsilisi harjutusi ning manipulatsioone, mis võimendavad kinesteetilisi aistinguid. Järgnevalt kantakse nüüd juba tuttav liigutus üle muusikalisele sooritusele klaveril. See meetod võimaldab iga õppuri muusikalisi ja tehnilisi võimeid maksimaalselt avada.

Comments are closed.